За нас

СТМ - МЕДИКУС 2005 ЕООД

Службата по трудова медицина при “СТМ-Медикус” ЕООД е създадена през 2008г.Group of business people isolated on white

“СТМ-Медикус” ЕООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с
Удостоверение № 040-1 от 01.04.2008г. на МЗ.

Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.

Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.

Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Основните функции на Службата по трудова медицина /СТМ/ при “СТМ-Медикус” ЕООД са:

Изготвяне на оценка на риска за безопасността и здравето на работещите по работни места.

Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Разработване и представяне на работодателя на необходимите документи, инструкции, формуляри и оценки по нормативни документи, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ бр. 124 от 1997 г./ и НАРЕДБА № 3 от 25.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина