Информация

СТМ - МЕДИКУС 2005 ЕООД

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Специалистите, работещи за Вас, които са от областта на: Хигиена на труда, Охрана на труда, Трудова и Организационна психология и Икономика, подпомагат за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, укрепване на здравето и трудоспособността на Вашите работници и служители.

Едногодишното комплексно обслужване на един работник или служител в тази област включва:

  • съставяне на програма за оценяване на работните места и професионалните рискове
  • изготвяне на здравни досиета на работниците и служителите
  • изготвяне на карти за оценка на риска за здравето на представените работни места
  • съставяне на програма за извършване на задължителните профилактични медицински прегледи (Наредба №3 Д.В.бр.102/1994г.) в задължителния им минимум, така че работодателят да не изпада в излишни разходи
  • доклад за професионалния здравен риск
  • прави предложения за въвеждане и оценка ефективността от работата на системите и средствата за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа на работниците и служителите
  • дава препоръки по отношение на избора на средствата за колективна и лична защита
  • дава оценки за влиянието на условията на труд върху здравното състояние на работниците и служителите
  • извършва оценка на условията за санитарно-битово обслужване, прави предложения за подобряването им
  • разработва обобщени годишни анализи, представящи здравословното състояние на работниците във връзка с конкретните условия на труд

spis.sastavudost.STMdiplom specialnost